You are currently browsing shrbloggen’s articles.

Text: Lena Edberg

Psykologiska perspektiv då och nu 

Nu är första terminen av min undersköterskeutbildning slut och jag tänkte skriva lite om ett av mina favoritämnen som jag just avslutat en kurs i – Psykologi. 

Jag kommer första att skriva om de tidiga psykologiska perspektiven; den psykodynamiska teorin och behaviorismen. Sedan kommer jag beskriva de modernare perspektiven inom psykologin; Kognitionspsykologi, Biologisk psykologi och Socialpsykologi. För att avslutningsvis beröra det sedan länge så diskuterade ämnet arv eller miljö. 

Psykodynamisk teori och Behaviorism 

Det Psykodynamiska perspektivet som grundades av Sigmund Freud bygger på intervjuer, observationer och till viss del antaganden. Man menar här att vårt beteende och tankar styrs av olika inre konflikter i vårt psyke. Freud menar att våra inre drifter styr våra handlingar. Våra två starkaste drifter är sexualdriften (libido) som är positiv och aggressionsdriften som är destruktiv. Våra drifter hämmas av samhällets normer och det kan leda till inre konflikt. 

Freud talade även om den omedvetna delen av psyket där finns tabubelagda känslor och tankar och traumatiska minnen. Det omedvetna psyket kan tala till det medvetna genom drömmar, felsägningar eller felhandlingar. Det omedvetna bubblar alltså upp genom omedvetna drömmar, ord och handlingar. Han delade även upp psyket i detet, jaget och överjaget. Detet vill tillfredsställa våra drifter och finns mestadels i vårt omedvetna. De som styrs mycket av detet har svårt med sin impulskontroll. Jaget är förnuftigt och medvetet, jaget söker balans och kompromissar mellan detet och överjaget. Överjaget sätter krav och förväntningar från omgivningen och oss själva, överjaget kan liknas med samvetet. Konflikter kan lätt uppstå mellan dessa tre delar av psyket då detet vill tillfredsställa lustar och överjaget vill följa normer så måste jaget medla mellan dessa drivkrafter. 

Psykoanalysen kan beskriva det psykodynamiska perspektivet och är även en terapiform som Freud tog fram. I denna terapiform försöker man nå det omedvetna genom samtal mellan terapeut och patienten. Terapeuten analyserar patientens känslor och tankar och gör patienten medveten om de bakomliggande orsaker till dessa. Freud menade även att vi använder försvarsmekanismer för att skydda oss mot bla. ångest. Däribland hittar vi; Bortträngning, Projektion, Förnekelse, Reaktionsbildning, Regression, Förskjutning, Rationalisering, Sublimering, Identifikation. Han delade även in barnets utveckling i fyra faser; orala, anala, oidipala, latenta, genitala. 

Det Behavioristiska perspektivet handlar om beteende är samtida med Freud men är en helt annan teori. Här menar man att vårt beteende styrs helt av miljön. Inlärning är det som ligger bakom olika beteenden och de kan även läras bort. Här ser man inte alls till bakomliggande orsaker så som man gör inom psykoanalysen. Ivan Pavlov är känd för experiment med hundar och slutsatsen att man kan lära in beteenden vilket kan kallade klassisk betingning. John Watson som lanserade teorin menade att det bara går att studera människors beteende och inte deras inre medvetande på ett vetenskapligt sätt. Skinner, en annan känd psykolog inom behaviorismen, lanserade teorin om positiv och negativ förstärkning samt bestraffning vilken han grundade på ett experiment på en råtta. Positiv förstärkning med beröm och uppmuntran var den mest effektiva för att förändra ett beteende enligt honom. Genom beteendeterapi så kan man lära om ett negativt beteende som att få bort en fobi. 

Kognitionspsykologi 

Kognitionspsykologi är ett perspektiv utifrån tänkande och handlar om hur vi människor behandlar och bearbetar information, det rör processer inom minne, tänkande, språk, uppmärksamhet och perception dvs hur hjärnan tar till sig och tolkar sinnesintryck. Man ser sedan hur vi använder denna kunskap och omsätter den i handling. De menar att det finns individuella skillnader i koncentrationsförmåga och vad vi uppmärksammar i vår omgivning. Dessa skillnader beror på olika faktorer som arv och miljö. Våra sinnen (synen, hörseln, lukten, smaken, känseln, balansen och kroppssinnet) tar emot information från omgivningen och dessa tolkas sedan i hjärnan. Hur vi tolkar och fyller i informationen som saknas beror på våra egna referensramar. Tänkandet, språket (som är ett verktyg för tänkande och kommunikation), minnet och intelligens är viktiga delar som avgör hur vi agerar. 

Den Biologiska förklaringsmodellen

Biologisk psykologi är ett fysiologiskt perspektiv som handlar om hur vårt beteende formas och påverkas av biologiska faktorer som är kopplade till hjärna och nervsystem. Genetiska faktorer ligger bakom många olika former av psykisk ohälsa, kopplingen blir starkare ju mer man forskar på området. Neuropsykologisk forskning visar på sambandet mellan hjärnan och mentala funktioner, olika delar av hjärnan har visat sig styra olika funktioner. Med hjälp av fysiologisk psykologi kan man studera hur olika biologiska funktioner styr vårt beteende. Med hjälp av psykofarmakologi kan man avhjälpa psykiska besvär med psykofarmaka för att normalisera balansen av kemiska substanser som styr psykiska funktioner i hjärnan. En del av den biologiska psykologin är även evolutionspsykologin där Darwin la grunden, det handlar om människans biologiska utveckling. Genom hjärnforskning har man till och med kunnat påvisa att olika personlighetsdrag kan härledas till olika grad av aktivitet i olika delar av hjärnan och olika mängd av vissa signalsubstanser som dopamin. 

Biologisk psykologi är baserad på ökade kunskaper inom medicin och förbättrad medicinsk teknik, den är vetenskaplig och lär oss mer om orsakerna bakom vissa tillstånd som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD. Eftersom man vet orsakerna till tillstånd som ADHD, bland annat brist på dopamin och noradrenalin kan man ta fram effektiv medicin med centralstimulerande substanser.

Socialpsykologi och gruppbeteende

Gruppbeteende är en viktig del inom denna socialpsykologi där man ser hur människor anpassar sig till varandra inom olika grupper. Det finns olika roller inom grupper som fördelas och kan förstärka eller försvaga de olika deltagarnas egenskaper. Grupptryck är en dela av vår strävan efter att passa in och accepteras av gruppen. Andra beteenden kopplat till gruppsykologi är masspsykos, åskådareffekten, polariseringseffekten och grupplättjan.

Forskare har tagit fram modeller för vanliga informella roller i grupper. Några av dessa är; ledaren, ledarens högra hand, den präktige samt gruppens clown, syndabock och gnällspik. Roller som har med arbetet att göra kan vara den kreativa, den informativa, den stödjande och den utvärderande. Vem som får vilken roll i gruppen beror på faktorer som gruppens sammansättning av personer, dessas tidigare erfarenheter och förväntningar på varandra samt deras syn på sig själva och på varandra. Rollerna fördelas i det tysta och ofta omedvetet, det kan gå mer eller mindre smidigt beroende på medlemmarnas tidigare erfarenheter av roller i andra grupper osv. 

Man utgår ifrån att människan är flockdjur som är väldigt måna om att följa flocken, att vårt beteende avgörs av den sociala situationen, denna tolkas subjektivt och vår egen tolkning avgör vårt beteende. Vårt behov av att passa in är en överlevnadsstrategi som gör att vi följer sociala normer. Det finns även olika former av social kontroll som påverkar vårt beteende, den kan vara både intern och extern, formell och informell. Normen att lyda auktoriteter kan göra att människor kan sluta tänka själva och utföra oetiska handlingar om en auktoritet säger åt oss.

Det har gjorts många experiment inom socialpsykologin för att studera människors beteenden i olika grupper och i olika situationer.

Jämförelse av förklaringsmodellerna

De tre senare teorierna fokuserar på olika områden där den kognitiva fokuserar på mentala processer alltså hur vi behandlar information, den biologiska fokuserar bland annat på processer som styr nervsystemet och kemiska brisers påverkan i hjärnan medan den social fokuserar på individens samspel i sociala sammanhang. Dessa är alla tre mer moderna teorier som är mer vetenskapliga och evidensbaserade än tidigare teorier som det psykodynamiska perspektivet och behaviorismen. Behaviorismen är visserligen vetenskaplig på så sätt att de utförde experiment på djur och studerade beteenden vetenskapligt men den tar inte hänsyn till komplexiteten hos människan. Det är en ytlig teori som bara ser på symptom och kan bara hjälpa vid enklare psykiska besvär som en fobi. 

De skiljer sig även i olika behandlingsformer. Inom kognitionspsykologin arbetar med KBT (kognitiv beteendeterapi) för att ändra tankemönster och beteendemönster för att kunna påverka på känslor. Inom biologisk psykologi har man psykofarmaka som kan balansera kemiska brister i hjärnan och därmed behandla olika psykiska problem som ADHD och depression. Medan socialpsykologin inte direkt är behandlande men tillämpas inom rättsväsendet som vid utredande intervjuer, förhör, utlåtanden och beslutsfattande inom socialtjänsten. Psykoanalysen som används inom den psykodynamiska teorin så försöker man nå det omedvetna genom samtal mellan terapeut och patienten. Terapeuten analyserar patientens känslor och tankar och gör patienten medveten om de bakomliggande orsaker till dessa. Men denna terapiform anses idag vara ovetenskaplig och resultaten tvivelaktiga. Inom behaviorismen jobbar men med behandlingsformen beteendeterapi vilken har vissa likheter med kognitionspsykologins KBT eftersom båda fokuserar på beteenden. Den kognitiva teorin är en fördjupning och utveckling av Behaviorismen då man nu ser till de många komplicerade tankeprocesser som sker i vårt inre och hur vi tolkar och behandlar den yttre informationen som sedan leder fram till ett visst beteende. 

Man har även olika förklaringar till varför vi som gör att vi gör i olika situationer så som varför vissa begår ondskefulla handlingar. Inom kognitionspsykologi kan man förklara destruktivt beteende med destruktiva tankemönster och man har individuella skillnader inom områden som EQ. Inom den biologiska psykologin ser man skillnader i aktivitet i olika delar av hjärnan och avvikelser i amygdala, en del av det limbiska systemet. Medan inom socialpsykologin talar man om hur olika sociala situationer kan få nästan vem som helst att begå ondskefulla handlingar. Freud skulle kanske förklara ondskefulla handlingar med ett starkt det, en stark aggressionsdrift eller försvarsmekanismen förskjutning. Medan behaviorismen förklarar ett oönskat beteende med felinlärning och miljöpåverkan. 

De äldre psykodynamiska teorierna och behaviorismen känns väldigt utdaterade men det är bra att lära sig om de gamla teorierna ur ett historiskt perspektiv. Det jag tycker är sunt med den moderna psykologin och dess teorier är att man riktar in sig på olika områden och forskar i team som även kan vara tvärvetenskapliga. Det är så forskning som ligger till grund för kunskap ska gå till anser jag, i motsats till personkult kring enskilda personer som tar fram egna teorier som delvis verkar utgå ifrån dem själva baserade på antagen och inte på vetenskap. Psykologin bör vara grundad på vetenskap och forskning!

Arv eller miljö? 

Arvet är de egenskaper vi föds med, de delar av vår personlighet och vårt beteende som är medfött, detta är en del av det genetiska eller biologiska perspektivet. 

Miljön är omgivningens påverkan på vår personlighet och vårt beteende. Inom behaviorismen menar man att vi föds som ett tomt blad och det är samhället och vår uppfostran som formar oss, detta är även en del av det sociala perspektivet. 

Att mena att enbart det ena eller det andra är förklaringen till vårt beteende och våra egenskaper tror jag inte på. Jag tror på ett samspel mellan dessa, och det verkar även forskarna vara eniga om, jag tror att genetiken styr hur man påverkas av miljön runt om kring en, som hur man reagerar på kriser och katastrofer till exempel.

Något relativt nytt och spännande som jag läst om nyligen är forskningsområdet epigenitik. Detta ger oss kunskap om hur våra gener påverkas av vår livsstil och det verkar vara en länk emellan arv och miljö. Forskare har upptäckt cellulära mekanismer som reglerar uttrycket av våra gener. Dessa epigenetiska mekanismer är kemiska markörer som påverkar bland annat utvecklingen av olika egenskaper. De epigenetiska mekanismerna har bevisats vara känsliga för olika faktorer i vår miljö så som av kost, stress, sömn och sociala omständigheter (Medicinska fakulteten Lunds universitet 2019). Jag tycker detta visar på det intressanta och viktiga sambandet mellan arv och miljö och att arvet är grunden men miljön påverkar vilka delar av arvet som träder fram. 

Källor 

Phillips, T. (2013) Psykologi 1. Gleerups förlag. Malmö.

https://www.psychology.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/biologisk-psykologi

https://www.psychology.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/kognitiv-psykologi

https://www.psychology.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/perception-och-psykofysik

https://www.psychology.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/personlighets-social-och-utvecklingspsykologi/forskning/till%C3%A4mpad-socialpsykologi

https://www.psychology.su.se/forskning/forskargrupper

https://www.specialnest.se/hjalpmedel/sa-fungerar-adhd-medicin

https://ki.se/forskning/adhd-diagnos-som-vacker-kanslor

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2014/09/adhd-bor-uppmarksammas-mer-tidiga-insatser-spar-lidande/

https://www.dn.se/debatt/pseudovetenskap-frodas-i-varden-och-pa-universiteten/

https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/patientens-rattsliga-stallning/vardpersonalens-skyldigheter/

https://www.med.lu.se/nyheter/190411_epigenetik

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Annica Joensuu

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.  Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras bara vartannat år och tillsynsmyndigheter saknar i nuläget effektiva verktyg för att kunna spåra flödet av farligt avfall.

Alla känner inte till nuvarande skyldighet

Sedan tidigare har verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall en skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet. Sannolikt är inte alla verksamheter som producerar farligt avfall medvetna om att de har en så kallad anteckningsskyldighet. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå.

Regeländringar både 1 augusti och 1 november 2020

En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall. 

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret.

Tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. Dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Grundlägger cirkulär ekonomi och säker avfallshantering

Förslagen till regeländringar följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet.

Avfallspaketet syftar också till att främja en cirkulär ekonomi. Då behöver återanvändning av avfall öka och mängden avfall minska. Det blir också ännu viktigare att kunna ta fram mer tillförlitlig avfallsstatistik och se statistiskt säkerställda förändringar. Tillförlitlig statistik är också en förutsättning för att kunna välja de mest lämpliga åtgärderna för en cirkulär ekonomi.  

Föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret: NFS 2020:5

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper. Eftersom avfallet är farligt är det viktigt att det hanteras på ett riktigt sätt. Därför omfattas farligt avfall av en mängd regler.

Totalt uppkom 2,4 miljoner ton farligt avfall år 2016 varav 0,4 miljoner ton kom från hushållen. De största mängderna farliga avfall består av jordmassor, kemiskt avfall, uttjänta fordon, träavfall, mineralavfall från avfallsbehandling, kasserad utrustning, oljeavfall och blandat bygg- och rivningsavfall (Avfall i Sverige 2014, rapport 6272).

Exempel på farligt avfall i yrkesmässig hygienisk verksamhet: elektronik, lysrör, batterier, metaller (instrument), målarfärg, lösningsmedel (tex nagellacksremover), väteperoxid, riskavfall (blodsmitta), stickande skärande avfall.

Läs mer här: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/Informationsmaterial/

Specifik information med frisörverksamhet som exempel:

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Nathalie Koverman

Symboler för attraktion, lätthet och intellekt såväl som kontakt med den inre förmågan och upplysning. Färgerna vi talar om är sprudlande gul och sobert grå och som nu utsetts till årets trendfärger i nyanserna PANTONE 13-0647 Illuminating och PANTONE 17-5104 Ultimate Gray.  

Färgernas budskap, som både speglar vår samtid och ska sätta tonen för 2021, är optimism och mod i kombination med varaktighet och beslutsamhet. Illuminating och Ultimate Gray förkroppsligar det mänskliga väsendets behov av uppmuntran.

Årets färg- The Pantone Color of the Year
Varje år utser Pantone årets färg för att både spegla dagens samhälle och för att visa på en strategi och riktning utifrån en trend.

Med 2020 i backspegeln
Det började så bra med 2020:s färg, Classic Blue, en symbol för såväl lugn och stabilitet, som förtroende och bekännelse. En färg av den oändliga kvällshimlen som uppmuntrade oss till att expandera vårt tänkande med nya perspektiv.

Och visst tvingades vi att tänka utanför boxen, för den kungligt blå bakgrunden 2020 skymdes av snabbt av den här otäckingen; Covid 19.

Inte av Pantone, men i sociala medier, skapades en alternativ årsfärg- Classic Shit.

Bildkälla: https://ifunny.co/

Illuminating och Ultimate Gray inom skönhet

Men nu lämnar vi kungligt blått, virusvarnande rött och klassisk skit (!) och tittar på hur mixen av varma och kalla nyanser kan se ut i skönhetsindustrin.

Slingor i både varma och kalla blonda toner ger ett levande resultat och djup till ett blont hår
(Kanske har jag världens bästa frisör på @studio_esso)  

Nyansen Zero Gravity och Passport to Shine från Leighton Denny/ Nail Systems ab of Sweden

Gyllene hudton accentueras fint med gnistrande silver. Bild från https://miicosmetics.se/

Pantone
Företaget Pantone startades 1963 av Lawrence Herbert som ville skapa ett system för att beskriva färg, eftersom alla upplever färger olika. Hans färgkartor kom först att användas av tryckerier, men redan året efter började även designers att använda kartorna. Idag har det utvecklats färgkartor för de flesta branscher såsom mode, inredning, arkitektur, reklam och till och med för att bestämma hudton.

Källor:

https://www.ljusspridarna.org/artiklar/auran-och-fargernas-betydelse/
https://www.pantone.com/color-of-the-year-2021

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Dagarna innan julafton är alltid lite magiska. Förhoppningsvis är allt lugnt och förberett.

Behöver ni sista-minuten-tips på julklappar så har våra medlemmar, de auktoriserade hudterapeuterna ofta både krämiga, peelande och platta presentkortsklappar..

Hos SHR är granen klädd och nu tar vi lite julledighet.

Vi hoppas att ni alla där ute får njuta.

Jul, jul strålande hud!

Känner din hud sig som vädret? ‘Ett grått tungt täcke som breder ut sig över landet’ som de sa på Vädret..

Det finns en lösning! – Experten på hud, den auktoriserade hudterapeuten!

Auktorisation är ett bemyndigande eller befullmäktigande att utföra en specifik uppgift och kan ges av myndighet eller branschorganisation som också har en övervakande roll och dit man kan anmäla om en yrkesutövare inte lever upp till de krav som ställs.
Auktorisation är en sorts kvalitetsmärkning eller kompetensklassificering som kan ges till utövare av tjänster, t.ex. där man kan orsaka stor skada hos respektive utövares kunder.
Auktorisation finns i många branscher och ges då oftast av branschorganisationen. I auktorisationen ligger vanligtvis krav på utbildning, krav på kompetens, säkert och etiskt yrkesutövande, krav på fortbildning, krav på kontroll av yrkesutövarna. Kompetenskrav och tillsyn/möjlighet att ingripa och återkalla auktorisationen från organet som utfärdat auktorisationen är också grundläggande för att det överhuvudtaget ska kunna bli tal om en auktorisation, enligt marknadsföringsrättsliga regler.
SHR ger auktorisation för sina medlemmar. Vi går så att säga ”i god” för att våra medlemmar följer de krav vi har vilka är följande:
* har den högsta inom yrket förekommande kompetensen/utbildningen
* har ett bevis på sin kompetens/utbildning
* innehar behandlingsskadeförsäkring
* följer SHR:s etiska regler
* följer SHR:s stadgar
* går på fortbildning (i nuläget rekommendation)

Man får inte kalla sig auktoriserad om man inte är medlem i SHR.

Konsumentverket tipsar om vad du ska tänka på innan du köper en skönhetsbehandling.

-Se till att skönhetsbehandlingen du köper är säker. Om du vet att personen som ska behandla dig har rätt kompetens och utbildning minskar risken att du blir missnöjd med behandlingen.

-Kolla att personen som ska behandla dig är utbildad Innan du genomför en behandling av till exempel hud, hår, naglar eller ögonfransar är det viktigt att du kollar upp att den som ska behandla dig är kompetent och har rätt utbildning. Om personen som utför behandlingen har rätt utbildning så är det förstås troligare att du får det resultat du vill ha. Risken för en skada eller en olycka är också mindre om personen har rätt kompetens.

-Titta gärna efter bevis som styrker att den som utför behandlingen har erfarenhet inom yrket, till exempel att personen är utbildad hudterapeut, har frisörlicens eller kan uppvisa gesällprov, betyg eller andra intyg.

-Det är också bra om personen som utför behandlingen är med i en branschförening eftersom ett sådant medlemskap brukar ställa krav på både kompetens och att godkända produkter används.

När du väljer en auktoriserad hudterapeut – en medlem i branschorganisationen SHR som är branschorganisationen för välutbildade hudterapeuter väljer du en kompetent, utbildad hudterapeut som innehar behandlingsskadeförsäkring!

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Dermalogo_hog

Vi säger ett stort grattis till Siv Heander,  Karolina Wendelin och Johan Wulff som vunnit ett superkit från Derma ProMedical! Kitet innehåller dagkräm, ögonkräm med SPF15 och en ögonkräm för natten, allt till ett värde av 2090:-

Ni får era vinster genom att maila till Cathrin på cathrin@dermapromedical.se

Nedan ser ni de rätta svaren.

Besök gärna Derma ProMedical’s hemsida.

 1. Derma ProMedical är en leverantör av Avancerad Hudvård och behandlingar med fokus på Kunskap, Kvalitet och Känsla. Agenturen driver även egen klinik med lång tids daglig erfarenhet av de produkter som säljs. Vilket år etablerades Derma ProMedical?
 • Svar: 1997
 1. Bland de aktiva resultatinriktade behandlingar som erbjuds finns ett koncept Avancerad Hudvård som även omfattar marknadens bredaste och mest kompletta system för Kemiska Peels, alla i högsta klassen för medicintekniska produkter. Vad heter den Kemiska Peelingen?
 • Svar: Enerpeel
 1. Att välja Peelingsubstans anpassad efter indikation och hudtyp är viktigt för enskilda resultat. Bra hudkvalité inför behandling och kompletterande hemvård är A&O för säkra och effektiva resultatinriktade behandlingar. Vad heter hemvårdsprodukterna som hör till den Kemiska Peelingen? 
 • Svar: Tebiskin
 1. Hemvården till Kemiska Peelingen samverkar med huden fokuserat på orsak framför symptom för optimal hudhälsa. Få produkter i enkelt handhavande gör produkterna till effektiv vård i enkla hudvårdsrutiner. På vilken nivå samverkar produkterna med huden?
 • Svar: Cellnivå
 1. Konceptet med Avancerad Hudvård och Kemisk Peeling kommer från Italien. Det ledande ultramoderna företaget bakom konceptet har farmaceutiska anor från 1730. Lång tradition, historik och hög kunskapsnivå är tillverkarens styrka och visar sig i den höga nivå den Avancerade Hudvården representerar. Vad heter företaget som tillverkar konceptet.
 • Svar: General Topics

Reticap-Line

 

-SHR verkar aktivt för att stärka de auktoriserade hudterapeuternas yrkesroll och status genom att på en rad områden befästa vad som är en fullständigt utbildad hudterapeut och vilken kompetens hudterapeuten ska inneha.

-SHR vill bidra till att fler hudterapeuter som har en utbildning som är godkänd av SHR ska kunna titulera sig som innehavare av Gesällbrev i yrket.
Detta för att tydligare kunna skilja ut sig från de som har en kortare utbildning som inte kan anses vara hudterapeutbildning men som ändå titulerar sig som hudterapeuter.

-Gesällbrevet ska vara ett yrkeskompetensbevis som man erhåller när man uppnått full kompetens för att kunna arbeta i yrket vilket man har efter godkänd utbildning på någon av de utbildningar som SHR granskar och godkänner.

-Provbestämmelserna (som gäller sedan januari 2017) innebär att alla som har en godkänd utbildning/godkänd examen från en SHR-godkänd utbildning kan validera samtliga delar i sitt Gesällprov då dessa redan prövats under skoltiden.

-Det vill säga: Gesällbrev kan erhållas direkt efter utbildning utan att avlägga något gesällprov. Allt du behöver göra är att skicka in din ansökan om gesällbrevsintyg till oss på kansli@shr.nu.

För mer information om de nya bestämmelserna samt gesäll- samt mästarbrev besök SHR:s interna hemsida! Alt. kontakta oss på shr@shr.nu.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Elin Fagerberg

Amerikanska Pur Cosmetics samarbetar med ikonen Barbie i kollektionen PUR X Barbie. Och ja, som den gamla Barbie-fantast jag är så gick jag igång på detta direkt. 

Säga vad en vill om Barbie. Hon är så smal så hon inte hade kunnat stå upp om hon varit en riktig människa. Men genom min dotter har jag upptäckt att det har hänt en hel del de senaste åren med Barbies ideal. Kanske kan hon hjälpa till på vägen med en mer positiv kroppssyn. 

Från att ha varit en vit hemmafru inom medelklassen har hon genom åren utvecklats till olika stilar, utseenden och en karriär som innefattar det mesta. 

PUR X Barbie är en kollektion som vill inspirera genom lekfulla, roliga och gränslösa makeuper. Men det går alldeles utmärkt att göra enklare versioner med produkterna också. 

Välkommen hem till Barbie! 

Rougepaletten och ögonskuggspaletten samt det röda läppstiftet. Alla tre är mina favoriter från kollektionen. Där ser du också den fina hylsan till läppstiftet. 

PUR X Barbie

Det finns flera roliga produkter i serien men det är två som utmärker sig lite extra – en rougepalett och en ögonskuggspalett. Båda är fantastiskt fina! Alla produktförpackningar har designats med glitter och Barbierosa. Min inre flicka gillar. 

Endless Possibilities II

Ögonskuggspaletten har 15 pigmentrika nyanser. Fyra av dem är lite mindre än de andra. 

Konsistensen är lite som silke vilket gör dem följsamma och smidiga att sudda. Jag gillar både kvalitén men också att det är en sådan bra blandning bland färgerna! Många ögonskuggspaletter innehåller typ fem nästan likadana nyanser av taupe/brun. De här skiljer sig åt lite mer. Jag hade gärna sett en ljust champagnefärgad skimmerskugga. Men annars tycker jag att den här paletten är super! 

Rek. pris 575 kr. 

Bild 1 och 2. Rosa och grått. Bild 3. Mjuk rosa på ögonlocken.

Malibu Blush 

Sex stycken superfina rouge i en palett. Jo jag tackar ja! Den här är superfin och kommer lätt följa med mig på makeupjobb då den innehåller så många fina färger. Det står i pressmaterialet att den även innehåller highlighter och bronzer. Men njäe, jag tycker nog att alla är mer rouge men för olika hudtoner. 

Rek.pris 495 kr. 

Iconic Lips

Tre semi-matta läppstift i klickhylsor som inte glider upp i handväskan. Det finns ett rött som är min favorit, en beige-rosa och en rosa-beige. Jag tycker att de sitter bra. Men igår drog min ettåring sitt finger över min mun och det knallröda CEO hamnade istället liksom vid sidan av munnen. Som tur var upptäckte personalen på Apoteket mitt kladd och hojtade till. Synd bara att jag hunnit med BVC och hämta på skolan innan… 

Hylsan är superfin och läppstiften har en fin kvalitet. Matt utan att kännas torrt. Kanske skulle den inre hylsan var lite större. Den känns lite liten i handen. Men annars är det här ett superfint läppstift. 

Rek. pris 295 kr. 

Det röda stiftet CEO är min favorit! Här tillsammans med ockragul ögonskugga.

Girl Gloss

Två läppglans i klickbar hylsa med applikator. Båda har skimmer vilket jag var rätt skeptisk till men det är väldigt diskret och känns inte så billigt som många andra kan göra. Konsistensen är väldigt mjuk och skön. Men det bästa är att du behöver klicka på locket för att öppna hylsan. Det kan alltså inte kladda ut i väskan. Underbart! 

Rek. pris: 295 kr. 

Magical Eyes

Mascaran Fully Charged med primern i samma serie. Dessa finns sedan tidigare men nu i fin Barbie-förpackning. Bra som julklapp! 

Rek. pris: 345 kr. 

Vad tycker du om produkterna? Vilken känns mest intressant? 

Här kan du klicka för att läsa mer på min skönhetsblogg. 

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.


Text: Lena Edberg

Smitta, smittspridning och basala hygienrutiner 

För att en smitta ska kunna spridas så måste det finnas en smittkälla, en smittväg och en mottagare. Smittkällan är en person, ett föremål eller en plats som bär på smittämnen. Smitta sker när smittkällan sprider smittämnen till omgivningen. Smittvägen är det sätt som mikroorganismen överförs från smittkällan till en annan person, mottagaren. 

Exogen smitta kallas den smitta som överförs från en smittkälla till en annan mottagare. Endogen smitta är smitta som sprids från en del av den egna kroppens bakterieflora till en annan. Risken att infekteras av sin egen normalflora är större vid invasiva undersökningar och behandlingar särskilt då patienten ofta även har nedsatt immunförsvar. Kontaktsmitta kan ske direkt mellan personer och indirekt via mellanled som händer, kläder eller föremål. Dessa är de vanligaste smittvägarna inom vården. 

Droppsmitta, luftburen smitta, blodburen smitta, tarmsmitta och insektsburen smitta är mindre vanliga smittvägar. Smitta kan även spridas via maten, livsmedelshygien är därför också viktig att tänka på inom vården. Även friska personer kan vara smittbärare och föra smitta vidare, smittämnen som finns i samhället kan spridas inom vård och omsorg, smittan kan sprids mellan olika patienter och personal sk vårdrelaterade infektioner, VRI.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska all sjukvård vara av god kvalitet och hålla en god hygienisk standard. Alla inom vård och omsorg ska följa grundläggande hygienrutiner, så kallade basala hygienrutiner.

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter om de basala hygienrutinerna för personal inom vård och omsorg att följa. De basala hygienrutinerna är viktiga när man arbetar inom vård och omsorg eftersom goda hygienrutiner är den viktigaste delen för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. Handhygienen är väldigt viktig eftersom kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom vården. I de basala hygienrutinerna ingår; handtvätt, handdesinfektion, skyddshandskar, skyddskläder, stänkskydd, andningsskydd och arbetskläder.

Den som arbetar inom hälso- och sjukvård ska följa följande för att begränsa risken för spridning av smitta:

• God handhygien är den viktigaste hygienrutinen för att förebygga direkt och indirekt kontaktsmitta. Hel och frisk hud är också viktigt smörj och vårda dina händer noggrant.

• Naglar ska vara korta och välvårdade och man ska inte använda nagellack eller konstnaglar. 

• Om händerna är synligt smutsiga skall de tvättas med flytande tvål och vatten. Torka ordentligt med torkpapper.

• Desinfektera händerna grundligt före och efter patientkontakt, mellan olika arbetsmoment, innan handskar tas på samt efter de tas av. Massera in rikligt med handdesinfektionsmedel på händer och underarmar, massera tills det blir torrt.

• Handskar skall användas vid all risk för kontakt med blod och annat smittsamt organiskt material. Handskar får inte användas omväxlande mellan rena och smutsiga arbetsmoment. Sprita händerna innan du tar på handskar. Låt torka in innan handskar tas på. Handskar bör bytas ofta, mellan olika moment samt mellan olika patienter.      

• Desinfektera alltid händerna när handskarna tagits av då risken är stor att händerna kontaminerats i samband med avtagningen av handskarna.

• Smycken såsom ringar och klockor ska inte bäras.

• Långt hår eller skägg ska vara uppsatt.

• Huvudduk ska fästas upp eller stoppas in i kläder samt tvättas dagligen i 60 grader.

• Speciella arbetskläder ska användas. Dessa förvaras på arbetsplatsen och åtskilda från privata kläder. Tvättas dagligen i minst 60 grader på arbetsplatsen eller via tvätteri och de ska vara kortärmade.

• Kläder är den näst största smittspridaren efter händer. Använd plastförkläde vid smutsiga moment, som hantering av avfall eller där risk för stänk eller kontakt med kroppsvätskor. 

• Stänkskydd som visir eller munskydd med skyddsglasögon används bland annat vid risk för stänk av blod eller sekret. Andningsskydd används vid vård av patient med luftburen smitta, dessa ska kastas efter varje användning.

MRSA och MRSE är multiresistenta bakterier som är resistenta mot alla de penicillin som vi har idag, därför kan de vara direkt livshotande att utsättas för dem. Ju mer antibiotika vi använder desto fler resistenta bakterier får vi, MRB är ett stort och ökande världshälsoproblem. Det är mycket viktigt att vara restriktiv med penicillin och antibiotika och att förhindra smittspridning. Viktiga åtgärder är även att när antibiotikabehandling är nödvändig alltid noga följa den ordinerade kuren, smittspårning och isolering av konstaterade fall. MRB är ännu en anledning att aldrig slarva med de basala hygienrutinerna inom vård och omsorg,  det samma bör gälla även inom hud- och skönhetsvård! 

Källor;

Gillå, U. (2011) Medicin 1. Samona Utbildning. Stockholm.

Christidis, M. (2013) Vård- och omsorgsarbete 1. Gleerups Utbildning AB. Malmö.

Bild: Pixabay 

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Dermalogo_hog

Nu är det redan dags för årets sista tävling och det är inte vilka priser som helst i potten! Nu kan tre stycken vinna ett härligt kit från Derma ProMedical så gnugga geniknölarna! Kitet innehåller dagkräm, ögonkräm med SPF15 och en ögonkräm för natten, allt till ett värde av 2090:-

Skicka in svaren på de fem nedanstående frågorna genom att maila till shrblogg@gmail.com senast den 14/12 2020  och håll sedan tummarna! Lycka till!

Besök gärna Derma ProMedical’s hemsida.

 1. Derma ProMedical är en leverantör av Avancerad Hudvård och behandlingar med fokus på Kunskap, Kvalitet och Känsla. Agenturen driver även egen klinik med lång tids daglig erfarenhet av de produkter som säljs. Vilket år etablerades Derma ProMedical?
 1. Bland de aktiva resultatinriktade behandlingar som erbjuds finns ett koncept Avancerad Hudvård som även omfattar marknadens bredaste och mest kompletta system för Kemiska Peels, alla i högsta klassen för medicintekniska produkter. Vad heter den Kemiska Peelingen?
 1. Att välja Peelingsubstans anpassad efter indikation och hudtyp är viktigt för enskilda resultat. Bra hudkvalité inför behandling och kompletterande hemvård är A&O för säkra och effektiva resultatinriktade behandlingar. Vad heter hemvårdsprodukterna som hör till den Kemiska Peelingen?
 1. Hemvården till Kemiska Peelingen samverkar med huden fokuserat på orsak framför symptom för optimal hudhälsa. Få produkter i enkelt handhavande gör produkterna till effektiv vård i enkla hudvårdsrutiner. På vilken nivå samverkar produkterna med huden?
 1. Konceptet med Avancerad Hudvård och Kemisk Peeling kommer från Italien. Det ledande ultramoderna företaget bakom konceptet har farmaceutiska anor från 1730. Lång tradition, historik och hög kunskapsnivå är tillverkarens styrka och visar sig i den höga nivå den Avancerade Hudvården representerar. Vad heter företaget som tillverkar konceptet.

Reticap-Line

 

 

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Nathalie Koverman

Långa, böjda, täta, mörka, svepande fransar. Få saker ramar in ögonen som just ögonfransarna och skulle man bara få välja en makeupprodukt skulle nog många greppa hårt om mascaran i necessären. Kanske är det därför olika typer av behandlingar för mer beständiga resultat blivit alltmer populära. 

Din auktoriserade hudterapeut är expert på hud, färg, form och kosmetisk kemi och är det naturliga valet för dig som vill ha en riktig Bambi-blick. Flera hudterapeuter utbildar sig även till fransstylister. 

Behandling: Mascara
Vad går det ut på: En makeupprodukt som ger färg, volym och längd till fransarna. Olika formulas och borstar ger olika resultat. En vattenfast formula håller ofta böjen på fransarna bättre.

Bildkälla och mer tips: https://www.youtube.com/watch?v=68goImu9rlQ


Hållbarhet:
Olika mascaror passar olika personer. Tåras ögonen lätt kan du välja en vattenresistent formula. Undvik feta krämer nära ögonen så slipper du ofrivillig panda-look i slutet av dagen. Tvätta alltid av mascaran i slutet av dagen
Att tänka på:
Dela inte mascara med andra och byt ut din produkt minst var 12:e vecka. Undvik att pumpa med borsten i hylsan då luften gör att mascaran torkar ut fortare.

Behandling: Färgning av fransar
Vad går det ut på: Med väteperoxid och färgpigment anpassade för fransar får du en permanent färg på fransarna. Resultatet blir en inramad blick med ett mer hållbart, men naturligare, resultat än mascara. Även den som tycker om att använda mascara kan färga fransarna då rötterna och de små fransarna färgas in och ger ett intryck av tätare fransar.
Hållbarhet: 4-6 veckor beroende av hur snabb omsättning av naturliga fransar man har.
Att tänka på: Valet av färg. Din hudterapeut tipsar dig gärna! Blåsvart färg ger intensiv svärta medan mörkbrunt ger ett naturligare resultat som även passar tex män som har blonda fransar. Har du eksem, ögoninfektion eller vagel ska du avvakta med att färga fransarna.


Frans- och brynfärg

Behandling: Fransnäring/serum
Vad går det ut på: Ett serum som appliceras som en tunn genomskinlig eyeliner på rengjord hud på kvällen. Serumet består ofta av peptider och plantextrakt som stimulerar och förlänger den fas då strået växer.
Hållbarhet: Räkna med 6 veckor innan du får synliga resultat. Därefter kan du underhålla med ca 2-3 ggr i veckan. Slutar du med behandlingen kommer dina fransar efter tid att bytas ut och återgå till den längd och täthet du hade innan.
Att tänka på: Dagens serum är inte detsamma som de som bannlystes för några år sedan och som innehöll ämnen som kunde påverka trycket i ögat. Skulle irritation uppstå ska du dock avsluta behandlingen.


Resultat efter 6 veckor med fransnäring/serum inköpt hos auktoriserad hudterapeut

Behandling: Lash lift (eller fransböj vi hudterapeuter kallade den behandling många av oss arbetat med långt före boomen på sociala medier)
Vad går det ut på: Fransarna limmas upp med ett anpassat lim på en liten sole (”papiljott”) eller silikonvall. Ju mindre spole/vall, desto skarpare böj. Låt din hudterapeut guida dig i vad som passar just dina fransar och ögonform. En permanentvätska penslas på och verkar ca 10 minuter innan man byter till en slags fixeringsvätska. Sedan lossas spolen och ofta färgar man fransarna efteråt eftersom permanentvätskan kan bleka fransarna något. Med både böj och färg blir resultatet en öppen inramad blick.
Hållbarhet: 4-6 veckor beroende av hur snabb omsättning av naturliga fransar man har.
Att tänka på: Har du eksem, ögoninfektion eller vagel ska du avvakta med att göra behandlingen. Passar inte den som inte vill ligga och blunda ett längre tag (ca 30-45 minuter)


Lashlift inklusive frans- och brynfärg

Behandling: Fransförlängning
Vad går det ut på: Att förlänga/förtäta dina egna fransar med syntetiska fransar. Antingen limmas en och en (single lashes) eller fler (volume lashes) fransar på din egna naturliga frans.
Behandlingen tar ca 1,5 tim (single lashes) till 3,5 tim (volume lashes)
Hållbarhet: Normalt sker en påfyllning var tredje vecka, men det är ett avvägande beroende på skötsel och hur snabb omsättning av naturliga fransar man har.
Att tänka på: Behandlingen passar de flesta, men inte de som har allergier mot härdplaster. Se därför också till att gå till en certifierad fransstylist. Det finns även andra kontraindikationer såsom pågående cancerbehandling, alopecia etc.
Passar inte den som inte vill ligga och blunda ett längre tag
Undvik att gnugga fransarna och rengör dem noggrant med anpassad och oljefri rengöring.


Tack till Lena på Atlas hudvård, Malin på byLillpiga och Karolina och Linda på Care and Beauty för resultatbilder. De eller någon av alla andra ca 2000 auktoriserade hudterapeuter hjälper dig gärna att fixa fina fransar. Hitta en salong nära dig på https://www.shr.nu/salongsok 

Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR. Nathalie Koverman är auktoriserad hudterapeut med innehav av mästarbrev, certifierad makeupartist och legitimerad yrkeslärare.
Har du synpunkter på inlägget är du varmt välkommen att maila till: nathalie.koverman@outlook.com

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

SHR tyckte att det var hög tid att hudterapeuterna fick en egen dag, vi införde därför Hudterapeutens dag 27/11. 

Denna dag uppmärksammade de auktoriserade hudterapeuterna tillsammans vårt yrke och vår profession.

Den 27/11 1955 bildades SHR så vi valde just detta datum för vår dag. SHR fyllde alltså dessutom 65 år så det passade extra bra att fira genom att införa vår dag just 2020.

På grund av pandemin så var det inte läge för sammankomster, festligheter eller evenemang. Men medlemmarna gjorde ett fantastiskt arbete med uppmärksamma denna dag digitalt tillsammans! 

Taggen #hudterapeutensdag fick stort genomslag, många delade loggan vi tagit fram för dagen, bilder på sig själva med brickan och leverantörer tog fram marknadsföringsmaterial.

-jättekul!

Just i år sammanföll dagen med Black Friday, en del medlemmar passade på att ha olika kampanjer på salongen och olika produkterbjudanden.

Vi tror att konsumenten blev än mer medvetna  om fördelarna med att besöka just er SHR-medlemmar och det blev även en positiv boost för alla hårt kämpande hudterapeuter mitt i denna så kallade andra våg.

Vi hoppas att Hudterapeuten dag blir en stor succé även 2021 och att vi då kan träffa både varandra och våra kunder under mer festliga och sociala omständigheter. 

Bildflödet under Instagram-taggen #hudterapeutensdag 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

#MakeUpSlam2020 – SHR:s färgglada nytillskott under en annars ganska grå höst blev en succé!

Aldrig förr har SHR fått så stor spridning på sociala medier på så kort tid!
Under veckorna 45-46-47 delade vi de tävlande bidragen på SHR:s sociala medier.
-Instagram @shr_sveriges_hudterapeuter och @sm_i_makeup
-Facebook Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation och SM i Make Up
-Twitter @aukthudterapeut
-shrbloggen.wordpress.com

Vinnaren blev den blir den som fick mest kommentarer under sitt bidrag på Instagram @shr_sveriges_hudterapeuterSTORT GRATTIS till dig LUCAZ ENIGMA! Ett fantastiskt bidrag och en publikfavorit med många timmar bakom!

Lucaz Enigma @lucazenigma ’s bidrag ’’Dead Lenigma Warrior of The Golden Zince’’.

Makeupartist/Costymedesigner: @lucazenigma /Lucaz Enigma
Photograf: @fredrikhedlund_com /Fredrik Hedlund
Modell: @mandef /Manuel De Freitas

’Det är när jag får skapa fritt som jag mår bäst. Detaljerna skapar helheten’- skrev Lucaz i sin ansökan.

’Årets bidrag till tävlingen i fråga ska vara jag, rakt igenom. På alla sätt. Och jag känner att jag lyckats.
Temat var svårt att tolka men alla tolkar vi på vårt eget sätt. Jag tolkar från min sida. Temat som god och ond.
Därför skapades en demon som i en fantasivärld, skulle kunna vara mig. Demonen har allt jag inte har.
Jag älskar cosplayvärlden, och ville testa att göra något utanför min egen begränsning. Sagt och gjort jag byggde en hel kostym samt vapen, bälte och armor. Helt för hand och från skratch. För att verkligen, visa upp att en makeupartist kan ha många kreativa sidor förutom makeup.
Det är första gången jag arbetar med materialet Worbla, som används mycket inom cosplay. Det är smältbart vid 60 grader. Och kan sedan formas och målas, och slipas på.
När man tävlar gäller det att ge allt man har. Och tänka utanför sin box.

När man tävlar gäller det att ge allt man har. Och tänka utanför sin box. Ville höja ribban, från förra årets hedersvinst. Som jag då vann. Temat är kul och här får man vara hur kreativ man vill.’

Stort tack till alla tävlande för fina bidrag!

Neta Kalnina @stylistnetakalnina

Linnea Fries @linneafries

Fatime Gashi @makeupartist_fatime 

Hannah Kallio @skinetc

Dorion Chang @SalongBarock

Sophia Eliases @airbrushsophia

Mia Johansson @miajohansson

Stort tack till er som sponsrade #MakeUpSlam2020

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Idag, 27/11 på Hudterapeutens dag ska vi tillsammans med våra medlemmar, de auktoriserade hudterapeuterna uppmärksamma vårt yrke och profession.

SHR bildades 27/11 1955.
Eftersom vi fyller 65 år tycker vi att det passar bra att fira genom att införa Hudterapeutens dag just 2020.

Följ taggen #hudterapeutensdag och gärna #auktoriseradhudterapeut samt #SHR så hänger du med på vad hudterapeuterna delar. Du kommer lära dig mer om yrket och varför du som konsument ska välja en auktoriserad hudterapeut. Gilla gärna och dela vidare!

Auktoriserade hudterapeuter står för kunskap, kvalitet och trygghet,
vi vill att konsumenten ska vara väl medveten om fördelarna med att besöka just våra medlemmar.


Det är bara SHR-medlemmar som får använda yrkestiteln auktoriserad hudterapeut.

Sök efter din hudterapeut eller salong på shr.nu för att försäkra dig om att din behandling utförs av en gediget utbildad terapeut för bästa resultat och säkerhet.

Vi tror att Hudterapeuten dag blir ytterligare ett sätt att sprida denna kunskap och öka tryggheten och seriositeten i vår bransch.

Text: Lena Edberg

Din hudterapeut behöver dig, kanske mer än någonsin just nu. Vi vill alla ha ett levande samhälle även efter pandemin och de flesta av våra medlemmar erbjuder alternativa sätt att handla. 

5 Tips på hur du kan hjälpa och stötta din lokala företagare/salong/hudterapeut: 

1. Köp presentkort

Genom ett köpa ett presentkort hos din hudterapeut så får förtaget in pengar direkt och du har samtidigt en härlig behandling att se fram emot. Även en perfekt julklapp! 

2. Hemleverans

Många salonger erbjuder hemleverans eller postordernas. Så att du kan fortsätta använda riktigt bra personligt anpassade hudvårdsprodukter även om du är sjuk, sitter i karantän eller vara vill minska dina sociala kontakter. Många tar emot swish och vissa kan lämna utanför din dörr. 

3. Välj en småföretagare 

Försök att välja de mindre företagen istället för stora varuhus eller motsvarande på nätet. Många enskilda firmor har helt saknat statligt ekonomiskt stöd under hela denna långa tuffa tid. 

4. Shoppa online 

Många av våra medlemmar har egna webshoppar eller erbjuder att du kan maila din beställning så du kan handla din hudvård eller ditt presentkort och samtidigt stötta din hudterapeut enkelt direkt via din dator/mobil.

(Det är inte alla salonger som har möjlighet att erbjuda online-shopping, men kontakta gärna din hudterapeut och se vad de kan erbjuda.)

5. Sprid det goda ryktet 

Att stötta behöver inte kosta, du kan även stötta genom att följa din hudterapeut eller salong på sociala medier, gilla, dela, kommentera, ge en fin recension eller rekommendera en vän. 

Tack för att du väljer att stötta en auktoriserad hudterapeut som är medlem i SHR! 

Tack för att du väljer en auktoriserad hudterapeut – en medlem i SHR när du väljer hudterapeut eller salong.

Efter en hård testomgång har vinnarna av SPA 2020 korats:

Kategori 1 Årets professionella produkt:
Nimue – Smart Resurfacer 

Den ultimata potentialen att skapa hudföryngring utan några bieffekter eller återhämtningsprocesser, vilket de flesta andra medium djupa kemiska peelingar har.  Denna banbrytande peeling är anhydrous (innehåller inget vatten) utvecklad för att skapa minimalt stickande känsla och obehag under behandlingen. Om det inte ingår vatten i en peelings formula är det mindre av en kemisk reaktion som skapar fria protoner, vilket leder till mindre skada, mindre obehag och kortare återhämtningsprocess. Peelingen är baserad på syrans styrka (pKa) för en lättare penetrering. Behandlingen ger: en jämnare hudstruktur och hudton, minskad porstorlek, ökad lyster, ökad cellförnyelse, minskar fina linjer och rynkor, minskar hyperpigmentering, akne utbrott och tilltäppta porer.  
 

Juryns motivering: “En professionell behandling som effektivt skapar hudföryngring utan obehag, bieffekter eller återhämtningsprocesser. Man blir omedelbart frisk och fräsch i huden!”

Kategori 2 Årets mjukgörare:

M Picaut Swedish Skincare – Rose Quartz Supreme Probiotic Rich Cream 

En rik, delikat upplevelse för hud och sinne. Perfekt för den normala till torra, men även den känsliga huden, som lugnar sig med ny lyster. Prebiotika stärker upp de beskyddande mikroberna samtidigt som postbiotika tillsammans med lågmolekylär hyaluronsyra ökar fastheten och fördröjer åldersprocesser. Rosenkvarts är hjärtats ädelsten som ger lugn. Squalane & Squalene  boostar, reparerar och stärker hudbarriären, håller huden smidig och motverkar pigmentfläckar. Även kakaosmöret som är ekologiskt av högsta kvalite, tillför en stor dos antioxidanter och omega 9. Hudens mikrocirkulation ökas, samtidigt som rodnad minskas.  En effektiv biotech och ekolyx i en enda produkt. Tillverkad i Sverige. 

Juryns motivering: “Med en enkel och modern framtonad look attraherar denna crème den pålästa och miljömedvetna kunden som älskar närproducerat, men också vill ha fina resultat av sina hudvårdsprodukter.”

Kategori 3 Årets specialvård:

Nannic – UV-shield 

”Solglasögon för huden”  
En unik transparent fuktmist som blockerar 95% av all UVB, UVA, IR-strålning och HEV-ljus (blått ljus) som smidigt kan appliceras flera gånger dagligen i ansiktet, på dekolletaget och i hårbotten.  Eftersom den är helt oljefri går den även utmärkt att applicera över makeup. Patenterad teknologi med inkapslat UV-filter i mikromolekyler som lägger sig som en sköld (solglasögon) på hudytan och skyddar utan att tränga ner i huden. Ett säkert UV-skydd även för kroppens metabolism som skyddar mot fria radikaler. Berikad med rödalger som motverkar irritation och återställer hudens balans. Återfuktar huden och stärker upp hudens barriär. Fri från olja, nano-partiklar av titandioxid och zinkoxid samt silikoner. Motverkar pigmentering, förebygger ålderstecken och skyddar DNA.  

Juryns motivering: “Bra förpackning, lätt att applicera även på make-up, perfekt att ha med sig.”

Kategori 4 Årets kroppsvård:
M Picaut Swedish Skincare – Creme de la Creme Bodylotion 

Den nya generationens Less is More – en närproducerad ekolyx överraskning, som täcker många områden. Den heter inte Creme de la Creme utan en anledning. Är lika bra på att släcka törsten hos en stram, torr hud, som att trolla bort rodnad, och är bästa After Sun produkten. Uppskattas av väldigt många som en fantastisk handkräm. Rik på vit A, C och E vitamin från aprikoskärnolja och har kapillärstärkande tack vare superbäret havtorn. Med citruslikande, underbar doft av antibacteriell citronmyrten, – vilket inte heller är så dumt i dessa tider. Både funktion och njutning i ett! 

Juryns motivering: “Är som choklad – man får aldrig nog! Doften gör att man aldrig vill ha någon annan kroppscrème. Att man dessutom blir fantastiskt mjuk är bara en bonus.”

Kategori 5 Årets innovation:

Medik8 – r-Retinoate Intense 

r-Retinoate Intense är den mest avancerade produkt som Medik8 någonsin släppt! Det är en nattcreme för mogen hud som har den senaste och bästa A-vitamin-teknologin! 

Egenskaper: r-Retinoate Intense är helt unik då r-Retinoate för första gången kombineras med retinal för en helt ultimat A-vitaminboost för huden. ”Smart hydration reservoir technology” ger återfuktning på djupet i flera nivåer som anpassar sig efter din huds behov under natten. En kombination av Medik8s anti-ageing-teknologi; smart ceramidkomplex för näring och skydd, kopparpeptider för ultimativ peptidkollagenstimulering och E-vitamin med reparerande effekt under natten. 11x snabbare än retinol 8x kraftfullare än retinol. Regenererar och föryngrar huden under natten. Ökad fasthet, fina linjer och rynkor är synbart reducerade. Stimulerar hudens försvarsmekanism, vilket reparerar och skyddar huden Jämn och lysterfylld hudton. Djup återfuktning. Upplev den rena effekten endast efter 4 veckor.  

(Denna produkt ska fasas in gradvis eftersom den innehåller retinaldehyd. Använd två gånger i veckan de första 2 veckorna, varannan natt för de närmaste 2 veckorna, sedan varje natt.) 

Juryns motivering: “Denna produkt har absolut tävlingens vackraste och mest påkostade design, och det gäller verkligen utifrån och in. Alltifrån förpackning till innehållet håller en mycket hög klass!”

Kategori 6 Årets makeupprodukt:

PÜR- No Filter Glow Blurring Photography Primer 

Återfukta, boosta hudtonen, få bästa basen och ljusa upp huden i ett enda steg! Denna allt-i-ett-primer är formulerad med mikro-prismapärlor som balanserar utseendet av huden och din bas. Innehåller hampafröolja som hjälper till att hålla huden återfuktad för en klarare, hälsosammare och fastare hud. Även A-vitaminrikt Energy Complex, essentiella fettsyror och olja från kokosnöt, oliv och sheasmör. 

Resultatet? En direkt synlig lyster men utan att se glansig eller blank ut. Välj mellan de olika nyanserna; orginal (genomskinlig), rose eller bronze. 

Juryns motivering: “Ett måste inte bara i makeupartistens väska, utan även i din och min necessär, då den är lätt att packa ner överallt och man lätt blir beroende av att ha den med!”

Kategori 7 Årets nagelprodukt:

SCRATCH NAILS – NAIL FOOD

Scratch Nail Food – Naglarnas bästa vän har just fyllt 30 år! 

En hit när den kom och en riktig hit än idag. 100% kallpressad jungfruolja med sin välkända signaturdoft  som har räddat torra sköra naglar i generationer.  

En djupgående oljebehandling som förbättrar nagelns spänst, kvalitet och hållbarhet.  

The ”must have” för alla nageltyper i alla åldrar för att bevara och förbättra nagelns hälsa och skönhet. 

Då de små fettmolekylerna lätt tas upp av nageln och jobbar på djupet, kan Nail Food med fördel användas i kombination med konstnaglar, kurlack och nagellack 

Juryns motivering: “Olja som både mjukgör och läker utan kladd. En klassiker som är helt ohotad!”

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

#MakeUpSlam2020 är i full gång!

Under veckorna 45-46-47 delar vi de tävlande bidragen på SHR:s sociala medier.

-Instagram @shr_sveriges_hudterapeuter och @sm_i_makeup

-Facebook Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation och SM i Make Up

-shrbloggen.wordpress.com

Vinnaren blir den som fått mest likes och kommentarer på Instagram (@shr_sveriges_hudterapeuter och @sm_i_makeup) Vinnaren presenteras v.48!

Vilka tävlar?

Neta Kalnina

@stylistnetakalnina

Linnea Fries

@linneafries

Fatime Gashi

@makeupartist_fatime 

Hanna Kallio

@skinetc

Dorion Chang

@SalongBarock

Lucaz Enigma

@lucazenigma

Sophia Eliases

@airbrushsophia

Mia Johansson

@miajohansson

Vilka utser vinnaren?

Våra följare!

-Skaffa instagram!
-Börja följa shr_sveriges_hudterapeuter och sm_i_makeup
❤’a och kommentera ditt favoritbidrag (bidragen presenteras på instagram veckorna 45-46-47)

-Delar du även ditt favoritbidrag och taggar @shr_sveriges_hudterapeuter och @sm_i_makeup samt använder #makeupslam2020 och #shr så har Du chansen att vinna finfina produkter! Vi kontaktar dig via instagram

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Varför vara medlem i SHR? Klicka på bilden nedan!

Varför välja en av SHR auktoriserad hudterapeut? Klicka på bilden nedan!

Copyright

SHR äger om inget annat anges rättighterna till text och bild på denna blogg.

Skriv in din e-post för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg.

Kategorier